Pro rodiče, veřejnost a média > Prevence rizikového chování

Přednášky pro žáky

3listopad

Žáci naší školy se pravidelně účastní akcí, které se podílejí na minimalizaci rizika vzniku sociálně-patologických jevů. K takovým jevům řadíme různé typy závislostí, šikanu, poruchy příjmu potravy, extremismus, sexuálně rizikové chování a další.

Na listopad 2015 připravila škola ve spolupráci s Městskou policií pásmo besed, kterých se zúčastnili jednotlivé třídy. Pro první ročník byl připraven program "Listina základních práv a svobod", pro druhý ročník "Šikana, mobbing a bossing", který pojednával zejména o problematice vztahů v kolektivech. Třetí ročník se zúčastnil programu "Kriminalita mladistvých", kde žákům byly přiblíženy konkrétní situace, do kterých by se mohli dostat. Nadstavbou tohoto programu byla ještě "Dopravní bezpečnost". Pro čtvrtý ročník byl připraven program "Právní vědomí", který přibližuje práva a zákony v souvislosti s konkrétními životními situacemi.

Štěpánka Lipovská

Metodik prevence rizikového chování

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média