Pro rodiče, veřejnost a média > Výsledky přijímacího řízení - květen 2019

Přijímací řízení květen 2019

30duben

Obor Obchodní akademie - přijatí žáci

Obor Obchodní akademie - nepřijatí žáci

Obor Cestovní ruch - přijatí žáci

Obor Cestovní ruch - nepřijatí žáci

Obor Cestovní ruch - nesplnili kritéria přijímacího řízení

Obor Cestovní ruch - nepřijatí na základě pohovoru

 

Poučení

V souladu s § 60a, odstavec 6 školského zákona potvrdí přijatý uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii Hovorčovická, 130 00 Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3, odevzdáním zápisového lístku řediteli Obchodní akademie Hovorčovická, 130 00 Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademie Hovorčovická, 130 00 Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3.

Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média