Pro rodiče, veřejnost a média > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.)

 

1. NÁZEV

 

Obchodní akademie Hovorčovická

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 

Národní výbor hlavního města Prahy usnesením 21. plenárního zasedání č. 21/9/P zřídil ke dni

1. 1. 1991 naši školu jako rozpočtovou organizaci s názvem Obchodní akademie, Hovorčovická 1281, Praha 8. Ve zřizovací listině je vymezen předmět činnosti organizace: zajistit výchovu a vzdělávání ve smyslu zákona č. 29/1984 Sb. (Školský zákon) ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona o státní správě ve školství.

Ke dni 1. 1. 1993 byla organizace zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j. 28 210/62-26 ze dne 17. 12. 1992.

Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34012/200-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

Zřizovatelem příspěvkové organizace Obchodní akademie Hovorčovická je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1, IČ:00064581.

Organizace poskytuje vzdělávaní ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

Organizační schéma

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

Obchodní akademie Hovorčovická

Mgr. Zdeněk Marek, ředitel

tel. 267 312 915 - 917

e-mail: zmarek@email.cz

www.oahovorcovicka.cz

 

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

 

U Vinohradského hřbitova 2471/3

Praha 3

130 00

 

 

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ  NÁVŠTĚVU

 

U Vinohradského hřbitova 2471/3

Praha 3

130 00

 

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

 

pondělí            7:30 – 16:00 h

úterý               7:30 – 16:00 h

středa              7:30 – 16:00 h

čtvrtek             7:30 – 16:00 h

pátek               7:30 – 16:00 h

 

Školní jídelna, bufet - v pracovní dny 7.15 – 14.15 h.

 

Termín osobní návštěvy lze domluvit na jakoukoliv hodinu v kterýkoliv pracovní den na

tel. 267 312 915 - 917

mobil: GSM brána 778 543 967, 778 543 968

 

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

 

Tel. ústředna : 267 312 915 - 917

Mobil: GSM brána :778 543 967, 778 543 968

Mobil: 773 930 688, 773 931 688

Mgr. Zdeněk Marek – ředitel: 267 090 674

Ing. Naděžda Kratochvílová – zástupkyně ředitele: 267 090 689

Ing. Marie Šomanová – zástupkyně ředitele: 267 090 675

Výchovný poradce: Jaroslava Ambrožová 267 090 677

Školní metodik prevence: Ing. Štěpánka Lipovská 

 

4.5 ČÍSLO FAXU

 ---

 

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

 

www.oahovorcovicka.cz


4.7 ADRESA E-PODATELNY

 

skola@oahovorcovicka.cz

 

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

 

zmarek@email.cz  Mgr.Zdeněk Marek, ředitel        

kratochvilova.nada@seznam.cz  Ing. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně ředitele   

msomanova@oahovorcovicka.cz   Ing. Marie Šomanová, zástupkyně ředitele   

jarka.ambrozova@seznam.cz  Jaroslava Ambrožová, výchovný poradce 

stepanka.lipovska@seznam.cz  Ing. Štěpúánka Lipovská, školní metodik prevence 

skola@oahovorcovicka.cz  Květa Veselá, sekretářka

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

                                                                                                     

Bankovní spojení pro všechny platby ve prospěch příspěvkové organizace PPF banka, a. s.,

číslo účtu 2003140008/6000. Vzhledem k tomu, že pro správné určení platby je nutné uvést konstantní symbol, je potřeba se vždy domluvit předem s pracovníkem školy.

 

6. IČ

 

61388017

 

7. DIČ

 

Nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. DOKUMENTY

 

8.1 SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

 

Školní řád      

Dodatek ke školnímu řádu    

Vnitřní řád školní jídelny

Výroční zpráva za rok 2014 – 2015

Výroční zpráva za rok 2015 – 2016

Výroční zpráva za rok 2016 - 2017

Výroční zpráva za rok 2017 - 2018

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

 

V tištěné  podobě  jsou k nahlédnutí  v ředitelně po domluvě (tel. 267 312 915-917)

 

8.2 ROZPOČET

 

Ukazatelé pro sestavení rozpočtu na rok 2019

S rozpočtem školy je možné se seznámit po domluvě v kanceláři školy.

Hospodaření za předchozí roky - viz Výroční zprávy školy.

 

 

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 

Příjem žádostí se provádí každý pracovní den v sekretariátu školy v době od 8:00 do 15:30 hod.

Pověřený pracovník: Ing. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně ředitele školy.

 

Ústní podání

 

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky.

Ústní žádost lze vyřídit ústně se souhlasem žadatele.

Chce-li žadatel písemné vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě.

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

 

Pověření pracovníci:

Mgr. Zdeněk Marek  - ředitel školy

Ing.Kratochvílová Naděžda,  zástupkyně ředitele

Žádosti, stížnosti, návrhy či podněty přijímá ředitel školy a eviduje Ing. Naděžda Kratochvílová,  zástupkyně ředitele. Přijímání a vyřizování podnětů, návrhů, oznámení a stížností se provádí každý pracovní den v kanceláři ředitele školy nebo v kanceláři zástupkyně ředitele od 8:00 do 15:30 h.

Forma podání může být ústní nebo písemná (doručená poštou i elektronickou poštou. V případě ústní formy, kterou nelze vyřídit ihned, vyhotoví ředitel záznam. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Stanovenou lhůtu lze prodloužit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Podnět, oznámení, stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom byl vyrozuměn. V případě vyřízení stížnosti osobním jednáním se stěžovatelem je vyhotoven záznam z jednání. Proti způsobu vyřízení podnětu, oznámení, stížnosti není možné podat odvolání.

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Opravné prostředky je třeba podávat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí.Opravné prostředky je možné podávat :

 

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 83 zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u odboru SML MHMP.Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání rozhoduje odbor SML MHMP.

 

12. FORMULÁŘE

 

Veškeré formuláře týkající se školy lze vyžádat v kanceláři vedení školy.

Formuláře ke stažení na stránkách www.oahovorcovicka.cz

 

Formuláře ke stažení: 

Přihláška ke studiu na naší škole – obor Cestovní ruch

Přihláška ke studiu na naší škole – obor Obchodní akademie

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o přerušení vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o opakování ročníku

  

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací) : www.portal.gov.cz/portal/obcan

  

14. PŘEDPISY

 

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

Jsou dispozici v elektronické podobě na stránkách :

www.msmt.cz/dokumenty

www.praha.eu

www.portal.gov.cz/portal/obcan

 

Všechny předpisy jsou po domluvě k nahlédnutí u ředitele školy.


14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Školní řád  

Dodatek ke školnímu řádu

Vnitřní řád školní jídelny

 

Ostatní vnitřní předpisy školy (směrnice, řády, plány) jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy po telefonické domluvě.

 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

 

Pořadové číslo

Poskytování informací

Poznámka

1.

kopírování na kopírovacích

strojích

A4 jednostranně

2,--

A4 oboustranně

3,--

A3 jednostranně

4,--

A3 oboustranně

5,--

2.

tisk na tiskárně

A4 černobíle

3,--

3.

práce s počítačem

BAKALÁŘ - výstup

3,--

4.

telekomunikační poplatky

 

dle platných tarifů

5.

poštovní poplatky

 

dle platných tarifů

6.

stejnopisy vysvědčení

úhrada vynaložených nákladů

           100,--

 

 

15.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ 

        INFORMACÍ

 

Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

 

16.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

 

 Škola neuzavírá licenční smlouvy.

 

16.2 VÝHRADNÍ LICENCE

 

Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zprávy o poskytování informací  za rok 2017

Výroční zprávy o poskytování informací  za rok 2018 

 

Výroční zprávy jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média