Pro rodiče, veřejnost a média > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

 

 

1/ Oficiální název

Obchodní akademie Hovorčovická                           Ulice: U Vinohradského hřbitova 2471/3

                                                                                  Obec: Praha 3

                                                                                  Kraj: Praha

                                                                                  PSČ: 130 00

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600005941

 

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Obchodní akademie Hovorčovická, byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 a sídlí na adrese U Vinohradského hřbitova 2471/3, 130 00 Praha 3.

Zřizovací listina je ze dne 17.02.2011 a nabyla účinnosti 01.04.2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové listiny byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne

19.06.2014 včetně dodatků.

 

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středoškolského vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

 

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

 

4/ Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: U Vinohradského hřbitova 3, 130 00  Praha 3


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou


4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: pracovní dny od 7:30 do 15:30 hod

 

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení: ústředna: 267 312 915, 267 312 916, 267 312 917

ředitel školy Mgr. Zdeněk Marek, tel.: 267 090 674, mob.: 737 648 904

e-mail: zmarek@oahovorcovicka.cz

zástupci ředitele:

vedoucí školní jídelny Veronika Tykalová, mob.: 731 438 915, e-mail: zr.7370@scolarest.cz

pověřenec ochrany osobních údajů Mgr. Eva Šmídová, mob.: 731 609 403

e-mail: consultant@moore-czech.cz


4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.oahovorcovicka.cz


4.6 Adresa podatelny

U Vinohradského hřbitova 2471/3, 130 00 Praha 3, sekretariát

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk, CD, DVD.


4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: skola@oahovorcovicka.cz


4.8 Datová schránka

ID datové schránky: hw7xkgu

 

5/ Případné platby lze poukázat

Č. účtu 2003140008/6000 u PPF banky – variabilní symbol je nutné si vyžádat předem

Č. účtu 43–2324190217/0100 u Komerční banky – stravné (variabilní symbol přidělen při přihlášení ke stravování)

 

6/ IČO

61388017

 

7/ Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

 

8/  Dokumenty

8.1. Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

  http://www.oahovorcovicka.cz/files/soubory/KOLNI_AD_26.04.2021.pdf

 

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2021/schvalene_rozpocty_prispevkovych.html  

 

9/ Žádosti o informace

Příjem žádostí se provádí každý pracovní den v sekretariátu školy v době od 8:00 do 15:30 hod. Pověřený pracovník: Ing. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně ředitele školy.

Ústní podání

Písemné podání

Žádost lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky.

Ústní žádost lze vyřídit ústně se souhlasem žadatele.

Chce-li žadatel písemné vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě.

 

10/ Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11/ Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

 

 

12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….…………2,00 Kč/A4

Formát A4 oboustranný………………………………………….……….3,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……...4,00 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………5,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný na tiskárně…………………………………… 4,00 Kč/A3

Formát A3 oboustranný na tiskárně……………………………………..5,00 Kč/A3

3. Kopírování na magnetické nosiče

CD……………..……………………………….………..………………30,00 Kč/1ks

4. Jiné kopírování a filmování

Video………………………………………..………………...…………dle skutečných nákladů

5. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

6. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu……………………………………………………..200,00 Kč/hod.

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.


13/ Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

 

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy  https://www.oahovorcovicka.cz/ 

 

 

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

 

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média